គ្មាន​រូបភាព
ទំព័រដើមអ្វីដែលយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស

ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាស

HRTF ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ក្រុមគ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះដោយសារការបណ្តេញចេញនៅក្នុងតំបន់គោលដៅលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងសកម្មភាពចំណូល។ អង្គការ HRTF បានស្វះស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្មនិងបានកំណត់នូវសេវាកម្មពិសេសសម្រាប់សហគមន៍ក្នុងការបង្កើតដំណាំសាច់ប្រាក់ក្នុងការទិញដីធ្លីនិងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមាននិរន្តរភាពដោយខ្លួនឯង។ HRTF នឹងសិក្សាអំពីតម្រូវការសម្រាប់បង្កើតមូលនិធិទំនុកចិត្តជាមួយគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធានានិងប្រើប្រាស់មូលនិធិដែលបានលើកឡើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌម្ចាស់ជំនួយ។

Go to top