គ្មាន​រូបភាព
ទំព័រដើមអ្វីដែលយើងធ្វើគោលនយោបាយ និងការតស៊ូមតិ

គោលនយោបាយ និងការតស៊ូមតិ

ការស្រាវជ្រាវរបស់ HRTF គោលនយោបាយថ្មីៗគំនិតផ្តួចផ្តើមតស៊ូមតិការពង្រីកការពិតនិងសកម្មភាពស្ទាបស្ទង់ផ្សេងៗដើម្បីធានាភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពទុកចិត្ដនៃយុទ្ធនាការតស៊ូមតិដែលផ្អែកលើភស្តុតាងគំនិតអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា។ ការបណ្ដុះបណ្ដាលតស៊ូមតិនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យបោះបង់ចោលដោយសារតែអះអាងថាដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋានរបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុន។

Go to top