គ្មាន​រូបភាព
ទំព័រដើមអ្វីដែលយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន

ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន

HRTF បានពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសេវាកម្មដល់ជនងាយរងគ្រោះនៃសហគមន៍បណ្តេញចេញ។ HRTF នឹងបង្កើតសៀវភៅណែនាំស្តីពីការអនុវត្តរបស់អង្គការដែលនឹងត្រូវបានគេធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តល្អ ៗ ត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍគម្រោងថ្មីៗនិងការគ្រប់គ្រងធនធានប្រកបដោយនិរន្តន៍ទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល។ HRTF បង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យភស្តុតាងនៃករណីសិក្សាដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តនិងបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់ដៃគូទាំងអស់ក្នុងការតស៊ូមតិបន្ថែមនិងករណីអនុវត្តជាក់ស្តែង។

Go to top