គ្មាន​រូបភាព
ទំព័រដើមអ្វីដែលយើងធ្វើពង្រឹងអំណាចសហគមន៍

ពង្រឹងអំណាចសហគមន៍

អង្គការឃ្លាំមើលសិទិ្ធមនុស្សកម្ពុជាជួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារបណ្តេញចេញ (មកពីដីធ្លីនិងផ្ទះសំបែង) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអោយដំណើរការដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការពង្រឹងអំណាចនិងការអភិវឌ្ឍន៍របស់សហគមន៍។ HRTF ផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការកសាងសមត្ថភាពដល់ក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យចាកចេញនៅក្នុងតំបន់គោលដៅដែលមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងលើច្បាប់ការរៀបចំសហគមន៍ការភ្ជាប់បណ្តាញនិងការតស៊ូមតិតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការស្រមុះស្រមួលជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិងចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីបញ្ហាដីធ្លីនិងសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន។

ចូលរួមជាមួយយើង

 • Executive Director

  Location: Phnom Penh
  Status: Full time, One year contract and renewable
  Deadline: 16 March, 2018 at 5:00PM

 • Admin/HR Officer

  Location: Phnom Penh
  Status: Full time, One year contract and renewable
  Deadline: 16 March, 2018 at 5:00PM

Go to top