ទស្សនវិស័យ
ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំមិនត្រូវបានអនុវត្តឡើយ ហើយបុគ្គលគ្រប់រូបមាន
សិទ្ធិទទួលបានលំនៅដ្ឋាន
សមរម្យ។

ព័ត៌មាន »

Pir Thnou Community Follow Up Last Year Petition at MLMUPC

Pir Thnou Community Follow Up Last Year Petition at MLMUPC

អង្គារ, 15 សីហា 2017

15 August 2017, More than 30 representatives of Pi Thnou Community from Kratie province has gathering and following up their petitions at...

HRTF meet EC for supporting SOS

HRTF meet EC for supporting SOS

ច័ន្ទ, 14 សីហា 2017

14 August 2017, Housing Rights Task Force (HRTF) conducted a meeting with its partner, Equitable Cambodia for seeking a resolution on Land...

ប្លក់ »

Making Promises – Keeping Promises: Visiting a relocation place close to Phnom Penh City

Making Promises – Keeping Promises: Visiting a relocation place close to Phnom Penh City

ព្រហស្បតិ៍, 28 កញ្ញា 2017

In early July 2017, HRTF conducted a visit to a relocation place, which is located at the far end of Phnom Penh...

ចូលរួមជាមួយយើង

Today :
Yesterday :
This Month :
All days :
0
0
1
2838792
Go to top